Stadgar för Rasringen för Sibirisk katt och Neva Masquerade


 (reviderade 2012-02-18)

§1 Ändamål
Föreningen är en ideell förening med namnet Rasringen för Sibirisk katt och Neva Masquerade, förkortat SIgNE.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens syfte är att:
- ge information om Sibirisk katt och Neva Masquerade till intresserade
- demokratiskt verka för gott kamratskap och sammanhållning inom föreningen
till gagn för rasens utveckling.
- verka för en sund avel med tyngdpunkt på katternas välbefinnande
- verka för ett gott förhållande till andra svenska och utländska föreningar med liknande inriktning som SIgNE.

§2 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är Årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

- Styrelsen består av minst fem ledamöter och minst två suppleanter.
- Ledamöter väljs av årsmötet för en tvåårsperiod. Inriktningen är att halva antalet väljs udda år och halva antalet väljs jämna år.
- Ordförande väljs udda år och kassör jämna år .
- Suppleanter väljs av årsmötet för en ettårsperiod.
- Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
- Suppleanterna kallas till styrelsemötena. Suppleant som inte inträtt i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
- Styrelsens uppgift är att med stadgarna som grund:
- verkställa av årsmötet fattade beslut.
- verka för föreningens syften.
- ansvara och förvalta föreningens medel och angelägenheter.
- föra register över medlemmarna
-kontinuerligt hålla medlemmarna informerade om vad som händer inom föreningen och inom föreningens intresseområden.
- upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.
-utse redaktör för hemsidan.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§3 Verksamhetsår och räkenskapsår
Räkenskapsåret och verksamhetsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.

§ 4 Medlemskap
Alla kattvänner som godkänner föreningens stadgar och regler samt stödjer dess syfte och verksamhet är välkomna som medlemmar

Medlemskap kan avslås av styrelsen då en person tidigare motarbetat föreningens intentioner, eller motarbetar föreningens intresse eller på goda grunder kan antas komma att allvarligt skada föreningen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till personen.

Medlemskap kan erhållas som huvudmedlem, kattungemedlem eller stödmedlem.
Huvudmedlemskap, kattungemedlem innebär:
– rösträtt
– att medlemmen kan föreslås till styrelsepost
Stödmedlemskap innebär:
– rätt att delta vid klubbmöten, men har inte rösträtt och kan inte inneha styrelsepost

Medlemsavgiften, för huvudmedlem och stödmedlem vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i föreningen och därefter årligen före januari månads utgång.

Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit föreningen tillhanda före januari månads utgång. Vill medlem lämna föreningen under pågående medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen.

Uteslutning ur föreningen kan ske av medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens syften eller som handlar på annat sätt som kan skada föreningens verksamhet. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är fattat. En medlem som innehar förtroendeuppdrag kan enbart uteslutas av årsmötet.

Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till föreningens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

§ 5 Årsmöte
Föreningen ska hålla Årsmöte senast den 30 april.
Kallelse med årsmöteshandlingar skall skickas ut till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.
Följande punkter kan behandlas på årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 justerare tillika rösträknare
4. Beslut om årsmötets behörighet
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk rapport
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val
a) Ordförande och tillika firmatecknare
b) Sekreterare
c) Kassör och tillika firmatecknare
d) Övriga ledamöter
e) Suppleanter
f) Valberedning
g) Övriga funktionärer
h) Revisor och revisors suppleant
11 Förslag från styrelsen
12 Motioner
13 Verksamhetsplan och budget
14 Stadgar
15 Beslut om medlemsavgift
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande

Motioner ska ha inkommit skriftligen till föreningens sekreterare senast den 31 Januari.
Enbart valberedningens kandidater är valbara för styrelsepost, för de som poströstar. Medlemmar kan poströsta på, av valberedningens föreslagna till styrelsekandidater och frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Poströsterna skall vara styrelsen tillhanda senast fyra vardagar före årsmötet. Poströsterna öppnas och räknas på årsmötet. De redovisas efter att närvarande medlemmar lagt sina röster. Styrelsekandidat kan även föreslås under årsmötet
Beslut fattas med enkel majoritet om det inte är stadgeändrande, se §9.

§ 6 Extra Årsmöte
Extra årsmöte hålls på initiativ av styrelsen eller då minst hälften av medlemmarna begär det med angivande av skäl. Extra årsmöte behandlar enbart uppkommet ämne. För extra årsmöte gäller samma regler för kallelse och röstning som för ordinarie årsmöte.

§7 Valberedning
Har rätt att delta i styrelsens möten där de har rätt att yttra sig men inte delta i beslut. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad innan Årsmötet.

§8 Revisor
Revisor har rätt att delta i styrelsens möten med rätt att yttra sig men inte delta i beslut. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt verksamhetsberättelse.
Alla handlingar som omfattas av revisionen skall vara revisorn tillhanda 6 veckor innan årsmötet.
Revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före Årsmötet. Om revisorn inte kan fullfölja sitt uppdrag träder revisorsersättaren in.

§9 Stadgeändring
För ändringar i och tillägg till föreningens stadgar krävs beslut på årsmötet med kvalificerad (2/3) majoritet. Eller med enkel majoritet (1/2) på 2 följande möten, varav det ena ska vara ordinarie Årsmöte.

§10 Föreningens upplösande
För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie årsmöte. Sista mötet ska besluta om hur föreningens tillgångar, handlingar och andra tillhörigheter ska disponeras. Förslag till hur medlen ska disponeras ska framgå av kallelsen.

Webbmaster:  Annica Bergström                Administratörer: Airi Andersson  & Mia Skoog   

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com